info@amootsoft.com

نرم افزاری آموت، فراتر از فناوری

Executive method of branding

برنامه اجرایی برندینگ (Action plan)

فعالیت های برندینگ با توجه به گستردگی، اهمیت، حجم بالا و همچنین زمان بر بودن، فعالیتی کوتاه مدت و زود بازده نیست؛
بلکه گاهی تحقق اهداف و اجرای استراتژی های برندینگ ماه ها و سال ها زمان و کار تخصصی نیاز دارد.

کد ایزو: PR-AD-04

مهم ترین گام ها در اجرای برندینگ، تدوین معماری برند، استراتژی ها، شخصیت و هویـــت برند است. اما گام دوم اجرای برندینگ تدوین یک برنامه عملیاتی و اجرایـی برای تحقق راهــبردهای برند می باشد. نرم افزاری آموت با بــررسی ها و تدویـن اسناد بالادستی کلان سازمانی و برندیــنگ، اقدام به تدویـــن یک برنامه اجرایی مدون و مستمر در خصوص اجرای برندینگ نموده است. برنامه اجرایی برندینگ آموت در یک چرخه منظم و بصورت پیوسته و دائم در حال اجرا می باشد که گام به گام آن در این قسمت ذکر خواهد شد. همچنین این برنامه انعطاف پذیر می باشد و در پایان هر دوره با کنترل و پایش شاخص ها، استراتژی های برندینگ ارزیابی می شوند و در صورت لزوم تغییرات اعمال خواهد شد. هر دوره کنترل و ارزیابی، 2 ساله می باشد.

مراحل برنامه عملیاتی برند آموت عبارتند از:

1- تحقیقات:

در مرحله اول تحقیقات کیفی مشتریان، سهم برند در بازار، میزان فروش برند، برندآگاهی و شناخت برند و همچنین میزان رضایت و وفاداری مشتریان نسبت به برند اندازه گیری می شود و نتیجه آن در قالب گزارش های کمی و کیفی به تیم مدیران ارشد سازمان جهت بررسی و تدوین استراتژی ها ارسال می گردد.

2-تدوین استراتژی:

بر اساس اطلاعات بدست آمده از نتیجه تحقیقات صورت گرفته در مرحله قبلی که توسط واحد برندینگ یا پیمانکار خارجی صورت گرفته است، مدیران ارشد واحد های مربوطه در سازمان، استراتژی های جدید برندینگ را برای مدت 2 سال آینده تعیین می نمایند. این استراتژی ها باید منطبق بر اسناد بالادستی کلان سازمان و همچنین هویت و معماری برند باشند.

3-برندینگ داخلی:

در این مرحله متناسب با تغییرات صورت گرفته در استراتژی های برندینگ، 2 مرحله پیش بینی می شود:

تدوین و بازنگری اسناد موجود در حوزه برندینگ، مانند آرکتایپ، هویت بصری، مجازی و... و تصویب اسناد جدید که در صورت اعمال تغییرات بنیادی در حوزه برند صورت پذیرفته باشد، انجام می شود.

آموزش و پیاده سازی دستورالعمل ها و اسناد جدید در بخش ها و لایه های مختلف سازمانی

4-برندینگ خارجی:


در این مرحله مطابق با استراتژی های جدید اقدامات عملیاتی و برنامه های اجرایی از قبیل تولید و انتشار محتوا، پوسترهای گرافیکی، ویدئوها و انیمیشن ها، تبلیغات محیطی، کمپین های برندآگاهی و فروش، فعالیت های تبلیغات و برندینگ و مسئولیت اجتماعی و… صورت می گیرند.

5-کنترل و ارزیابی:


در گام آخر برنامه عملیاتی برندینگ، کنترل و ارزیابی با هدف پایش شاخص های برندینگ توسط یک تیم خارجی یا واحد تضمین کیفیت صورت می گیرد. شاخص های آن عبارتند از المان های کمی، کیفی، برندآگاهی و کل سیستم یکپارچه برندینگ که در درون و بیرون از سازمان انجام می شود و نتایج آن جهت بررسی و تصمیم گیری برای دوره 2 ساله بعدی استراتژی های برندینگ در اختیار مدیران ارشد سازمان قرار می گیرد.