info@amootsoft.com

نرم افزاری آموت، فراتر از فناوری

لوگو

از دو بخش تشکیل شده (واژه نرم‌افزاری آموت و تصویر پرواز پرندگان)، استفاده از هر بخش به شکل جداگانه نیز امکان‌پذیر است. لوگو فقط دو نسخه دارد و استفاده از هیچ نسخه دیگری مجاز نیست.

دریافت فایل لوگوهای آموت در سایزهای مختلف

تغییرات رنگ

ملاحظات

زمینه‌های قابل قبول برای لوگوی تمام رنگ

زمینه‌های قابل قبول برای لوگوی بدون رنگ

لوگوتایپ برندهای مورد تایید خود را تکمیل می‌کند.

ملاحظات

 

لوگو را بر روی زمینه‌هایی قرار ندهید که تضاد کافی ندارند.

جلوه‌هایی ماننده سایه‌ها، بعد و گرادیانت‌ها را به لوگو اضافه نکنید.

لوگو را در پس‌زمینه‌های عکس‌دار قرار ندهید.

با افزودن متن در نزدیکی لوگو قفل ایجاد نکنید

از لوگو در حالت کشیده استفاده نکنید

از لوگو در حالت فشرده استفاده نکنید

از رنگ‌های خارج از راهنما برای لوگو استفاده نکنید

متن دیگری را به لوگوی تصویری اضافه نکنید

از لوگوی تصویری به تنهایی در امضاهای ایمیل استفاده نکنید