info@amootsoft.com

نرم افزاری آموت، فراتر از فناوری

رنگ‌ها

مغز انسان از رنگ‌ها برای شناسایی ویژگی‌های محصولات و برندهای تولید کننده محصولات استفاده می‌کند.

احساسات را القا می‌کند و افراد را به هم پیوند می‌دهد.

رنگ‌های اصلی و ثانویه

آبی آموت رنگ اصلی سازمان است که باید در تمامی قاب‌های تصویر کاربر حضور داشته باشد. رنگ زرد و آبی تیره فام، رنگ‌های ثانویه هستند، در وب‌سایت رسمی آموت، به صورت محدود (مثلا برای دکمه ها و تاکیدهای تصویری) استفاده شده است.

0 0 60 89 CMYK
174 102 35 RGB
Hex #2266af

0 100 25 0 CMYK
14 194 255 RGB
Hex #ffc20e

0 2 79 99 CMYK
162 77 3 RGB
Hex #034da2

طیف رنگی

0 0 60 89 CMYK
174 102 35 RGB
Hex #2266af

0 0 45 75 CMYK
193 127 68 RGB
Hex #447fc1

0 0 35 60 CMYK
205 147 105 RGB
Hex #6993cd

0 100 25 0 CMYK
14 194 255 RGB
Hex #ffc20e

0 80 10 0 CMYK
79 223 255 RGB
Hex #ffdf4f

0 70 0 0 CMYK
109 245 255 RGB
Hex #fff56d

0 2 79 99 CMYK
162 77 3 RGB
Hex #034da2

0 0 50 75 CMYK
255 129 37 RGB
Hex #2581ff

0 0 21 45 CMYK
254 180 126 RGB
Hex #7eb4fe

رنگ‌های اصلی دپارتمان‌های آموت

0 0 60 89 CMYK
174 102 35 RGB
Hex #2266af

0 10 100 83 CMYK
135 47 88 RGB
Hex #582f87

0 33 0 66 CMYK
185 191 66 RGB
Hex #42bfb9

0 73 56 0 CMYK
83 139 246 RGB
Hex #f68b53

0 100 99 0 CMYK
0 0 254 RGB
Hex #fe0000

رنگ‌های ثانویه

این گروه رنگی برای ایجاد تنوع در زبان تصویری در فضای رسانه‌های اجتماعی (سوشیال مدیا) مورد استفاده قرار می‌گیرد، به عنوان مثال (در تصویرسازی‌ها و کمپین‌های خاص مورد نظر سازمان) بکار می‌رود.

0 55 77 0 CMYK
98 98 252 RGB
Hex #fc6262

0 50 40 0 CMYK
128 169 248 RGB
Hex #f8a980

0 22 0 51 CMYK
213 216 107 RGB
Hex #6bd8d5

0 0 36 20 CMYK
251 166 216 RGB
Hex #d8a6fb

0 79 91 0 CMYK
56 55 253 RGB
Hex #fd3738

0 97 80 0 CMYK
35 90 241 RGB
Hex #f15a23

0 19 0 54 CMYK
236 246 15 RGB
Hex #0ff6ec

0 0 70 55 CMYK
249 91 162 RGB
Hex #a25bf9

24 100 100 24 CMYK
0 0 155 RGB
Hex #9b0000

4 32 38 74 CMYK
150 130 73 RGB
Hex #498296

0 39 17 79 CMYK
162 160 19 RGB
Hex #13a0a2

25 32 100 90 CMYK
92 34 58 RGB
Hex #3a225c

0 0 0 0 CMYK
255 255 255 RGB
Hex #ffffff

0 12 12 17 CMYK
212 211 209 RGB
Hex #d1d3d4

28 53 56 64 CMYK
91 89 88 RGB
Hex #58595b

90 67 68 75 CMYK
0 0 0 RGB
Hex #000000