info@amootsoft.com

نرم افزاری آموت، فراتر از فناوری

احراز شغل در آموت

احراز شغل فرآیندی است که طی آن شایستگی‌های شغلی هر فرد، که پیش نیاز مسئولیت مورد نظر شخص در یک سازمان است، به تفصیل و با توجه خاص به جزئیات، مورد بررسی قرار گرفته، و میزان تسلط فرد برای برآورده ساختن انتظارات سازمان در هر موقعیت شغلی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

شایستگی‌های شغلی هر فرد شامل دانش، مهارت و توانایی است (KSA)، که طی فرآیند احراز شغل موردسنجش قرار می‌گیرد.

در آموت، دانش و مهارت از طریق مصاحبه‌های عمومی و تخصصی، و آزمون‌های متناسب با هر موقعیت شغلی مورد سنجش قرار می‌گیرد و پس از آن، با استفاده از فرمول‌های منحصر به فرد مجموعه، امتیازدهی می‌گردد.

شاخص توانایی که در واقع همان قدرت اجرایی و توانایی به منصه ظهور رساندن دانش و مهارت است، طی دوره‌های آزمایشی از پیش تعیین شده (10، 30 و 90 روزه)، به صورت عملی مورد سنجش قرار می‌گیرد.

از این‌رو 3 فاکتور مذکور برای فرد، کمی سازی می‌شود و در صورت رسیدن شخص به حد مورد انتظار مجموعه، نیرو در سطح خبرگی مناسب خود، جذب می‌گردد.