کارآموز تحلیلگر سیستم

نوع همکاری

دسته بندی شغلی

شرح موقعیت شغلی

حوزه‌های اصلی مدنظر ما “نظام های ارتباط با مشتری”، “مدل های تعالی سازمانی” و “بازطراحی فرایندهای سازمانی” هستند که مشخصاً کارآموزها در این حوزه‌ها فعالیت خواهند داشت.
ما مشتاق هستیم که همکاران‌مان از خصوصیت‌های عمومی زیر برخوردار باشند:

  • مثبت اندیش و امیدوار به آینده
  • توانمند در کار تیمی
  • متعهد به پیگیری امور
  • علاقه مند به یادگیری
 

مزایا و امکانات

امکانات آموزشی و توسعه فردی جهت افزایش سطح دانش و مهارت

وجود مسیر شغلی شفاف و امکان رشد و ارتقای شغلی

طرح های تشویقی و انگیزشی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع، مدیریت، کارآفرینی