ما آموت را ساخته ایم

ما عاشق آموتی هستیم که خودمان ساخته ایم و کاری را انجام می دهیم که با ایده آل های ما هم جهت است. ما به جاهای خوبی رسیدیم اما هنوز در نیمه ی راه هستیم. با اشتیاقی که در وجود تک تک ماست هر روز به سوی اهداف شخصی و سازمانی خود در حرکت هستیم ...

فاطمه انصاری

1_1برنامه نویس

فاطمه انصاری

برنامه نویس

فاطمه انصاری

برنامه نویس

فاطمه انصاری

برنامه نویس

فاطمه انصاری

برنامه نویس1-2

فاطمه انصاری

برنامه نویس

فاطمه انصاری

برنامه نویس

فاطمه انصاری

برنامه نویس

فاطمه انصاری

برنامه نویس1-3

فاطمه انصاری

برنامه نویس

فاطمه انصاری

برنامه نویس

فاطمه انصاری

برنامه نویس

فاطمه انصاری

برنامه نویس1-4

فاطمه انصاری

برنامه نویس

فاطمه انصاری

برنامه نویس

فاطمه انصاری

برنامه نویس

فاطمه انصاری

برنامه نویس1-5

فاطمه انصاری

برنامه نویس

فاطمه انصاری

برنامه نویس

فاطمه انصاری

برنامه نویس

فاطمه انصاری

برنامه نویس1-6

فاطمه انصاری

برنامه نویس

فاطمه انصاری

برنامه نویس

فاطمه انصاری

برنامه نویس

فاطمه انصاری

برنامه نویس1-7

فاطمه انصاری

برنامه نویس

فاطمه انصاری

برنامه نویس

فاطمه انصاری

برنامه نویس

ماموریت آموت

چشم انداز آموت

خط مشی آموت

ارزشهای آموت

افتخارات آموت

پیوستن به تیم آموت

ما همیشه به دنبال افرادی هوشمند، هدفمند و جسور هستیم که باید برای کمک به نگه داشتن آموتی پیشرو به ما کمک کنند. فرصت های شغلی زیر را مطالعه کنید و ببینید با توجه به استعداد و توانمندی های خود در کدام رسته ی شغلی می توانیم همکاری داشته باشیم.

ارتباط باما

فرصتهای شغلی