پایگاه دانش آموت

ما معتقدیم دانش یکی از بهترین راه های تعامل با یکدیگر است

انتقال دانش

یادگیری سازمانی

مرضیه زرقی

مدیر R&D شرکت آموت

ما همیشه از دیدار حضوری شما خوشحال خواهیم شد، تا دور هم بنشینیم، یک فنجان چای بنوشیم و از کسب و کار حرف بزنیم. همه ما ایرانی هستیم و عاشق گپ و گفت های صمیمانه همراه با چای و شیرینی :-)