ما همیشه از دیدار حضوری شما خوشحال خواهیم شد، تا دور هم بنشینیم، یک فنجان چای بنوشیم و از کسب و کار حرف بزنیم. همه ما ایرانی هستیم و عاشق گپ و گفت های صمیمانه همراه با چای و شیرینی :-)