احراز شغل در آموت

احراز شغل فرآیندی است که طی آن شایستگی‌های شغلی هر فرد، که پیش نیاز مسئولیت مورد نظر شخص در یک سازمان است، به تفصیل و با توجه خاص به جزئیات، مورد بررسی قرار گرفته، و میزان تسلط فرد برای برآورده ساختن انتظارات سازمان در هر موقعیت شغلی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

شایستگی‌های شغلی هر فرد شامل دانش، مهارت و توانایی است (KSA)، که طی فرآیند احراز شغل موردسنجش قرار می‌گیرد.

در آموت، دانش و مهارت از طریق مصاحبه‌های عمومی و تخصصی، و آزمون‌های متناسب با هر موقعیت شغلی مورد سنجش قرار می‌گیرد و پس از آن، با استفاده از فرمول‌های منحصر به فرد مجموعه، امتیازدهی می‌گردد.

شاخص توانایی که در واقع همان قدرت اجرایی و توانایی به منصه ظهور رساندن دانش و مهارت است، طی دوره‌های آزمایشی از پیش تعیین شده (10، 30 و 90 روزه)، به صورت عملی مورد سنجش قرار می‌گیرد.

از این‌رو 3 فاکتور مذکور برای فرد، کمی سازی می‌شود و در صورت رسیدن شخص به حد مورد انتظار مجموعه، نیرو در سطح خبرگی مناسب خود، جذب می‌گردد.